Lẽ Thật Về Lễ Tiệc Thánh

Trong bài này, chúng tôi muốn nói về Lễ Tiệc Thánh. Và, có ba điểm mà chúng tôi muốn nói đến. Thứ nhất, Lễ Tiệc Thánh là gì? Thứ hai, thời gian và mức độ thường xuyên của Lễ Tiệc Thánh; Và thứ ba, chúng tôi muốn bàn về một số lời gièm pha và hiểu sai về Lễ Tiệc Thánh.

Đối Mặt Với Những Nan Đề Trong Kinh Thánh - Bài 8

Mục đích của chúng ta trong chương này là trình bày những nguyên tắc hướng dẫn cụ thể cho việc xử lý những sự chống đối với niềm tin vào Kinh Thánh như là Lời không thể sai lầm được của Đức Chúa Trời.

Tội Lỗi Là Gì?

Tội Lỗi Là Gì?

Khái niệm về tội lỗi bên ngoài đạo Đấng Christ sẽ không tồn tại, mặc dù người vô thần thừa nhận cái ác và các mặt xấu xa tồn tại trong xã hội loài người nhưng họ không muốn đề cập đến nó là tội lỗi.