Bạn Có Đang Trộm Tiền Của Đức Chúa Trời Không? Lẽ Thật Về Sự Dâng Hiến

Chúng ta sẽ bắt đầu một buổi học ngày hôm nay từ sách Ma-la-chi về tiền bạc. Có người sẽ lên tiếng rằng, “Tại sao là Ma-la-chi? Chúng ta ngày nay không sống dưới Cựu Ước nữa. Chúng ta sống dưới Tân Ước mà.” Và điều đó đúng hoàn toàn, nhưng những gì chúng ta đang làm là chúng ta sẽ lưu ý một số nguyên tắc từ Cựu Ước mà vẫn còn đúng ngày nay.

Tôi Có Tin Đức Chúa Trời Không?

Tôi Có Tin Đức Chúa Trời Không?

Mọi thứ chúng ta làm là bằng cớ cho điều chúng ta trông đợi hay hy vọng và đức tin là sự đảm bảo chắc chắn cho những điều hy vọng mà không thấy, bởi cớ nếu chúng ta thấy thì không còn là trông đợi và tin nữa. Kiến thức hay sự hiểu biết phải có trước đức tin, nhưng đôi lúc điều chúng ta biết và tin lại không đồng nhất. 

Lẽ Thật Về Việc Ca Hát

Khi một người ghé thăm Hội Thánh Đấng Christ thì một trong những điều đầu tiên mà người đó chú ý đến đó là âm nhạc của chúng ta khác với những gì mà bạn thấy trong hầu hết giới giáo phái. Trong bài học này, chúng tôi muốn nói về một trong năm việc làm của sự thờ phượng, đặc biệt là hát. 

Lẽ Thật Về Lễ Tiệc Thánh

Trong bài này, chúng tôi muốn nói về Lễ Tiệc Thánh. Và, có ba điểm mà chúng tôi muốn nói đến. Thứ nhất, Lễ Tiệc Thánh là gì? Thứ hai, thời gian và mức độ thường xuyên của Lễ Tiệc Thánh; Và thứ ba, chúng tôi muốn bàn về một số lời gièm pha và hiểu sai về Lễ Tiệc Thánh.