Podcast

Lắng nghe tiếng nói của lẽ thật qua các bài giảng. Một sản phẩm của Vietnam Bible Institute - www.vbi.edu.vn. Xem thêm thông tin tại www.lethat.vn.
  1. Bài 9 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  2. Bài 8 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  3. Bài 7 - Nguyên Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân

  4. Tin Lành Của Đấng Christ - Bài 6 - Hồng Ân. Trong bài học này thảo luận về nguyên tội.

  5. Bài 5 - Việc Thừa Nhận Có Tội - Tin Lành Của Đấng Christ - Hồng Ân