Lẽ Thật Về Lễ Tiệc Thánh

Trong bài này, chúng tôi muốn nói về Lễ Tiệc Thánh. Và, có ba điểm mà chúng tôi muốn nói đến. Thứ nhất, Lễ Tiệc Thánh là gì? Thứ hai, thời gian và mức độ thường xuyên của Lễ Tiệc Thánh; Và thứ ba, chúng tôi muốn bàn về một số lời gièm pha và hiểu sai về Lễ Tiệc Thánh.

Lẽ thật Về Vai Trò Của Người Nữ Trong Hội Thánh

Trong vài phút tiếp theo, chúng ta sẽ học về các câu hỏi này: Kinh Thánh thực sự nói gì về vai trò của người nữ? Người nữ có thể hầu việc ngày nay như một người giảng dạy, trưởng lão và lãnh đạo trong Hội Thánh không? Các giới hạn trong Kinh Thánh chỉ là các vấn đề văn hóa mà đã chết từ lâu rồi phải không? Và Đức Chúa Trời – Kinh Thánh – có thực sự bắt bớ và xem thường người nữ không?

Tại Sao Có Quá Nhiều Hội Thánh?

Vợ tôi và tôi đã luôn tham dự các Hội Thánh khác nhau, nhưng giờ đây chúng tôi đã có con cái và chúng tôi đang tìm kiếm một Hội Thánh mà chúng tôi có thể tham dự cùng với nhau. Chúng tôi được bảo là chọn Hội Thánh mà cảm thấy đúng với chúng tôi. Nhưng với quá nhiều Hội Thánh như vậy, làm thế nào chúng tôi có thể biết được cái nào là đúng?

Sự Quan Hệ Giữa Nước Đức Chúa Trời Và Hội Thánh

Sự Quan Hệ Giữa Nước Đức Chúa Trời Và Hội Thánh

Bài viết này muốn giúp giải thích thuật ngữ Nước hay Vương Quốc dùng trong Kinh Thánh Tân Ước và nhận biết mối quan hệ giữa Vương Quốc và Hội Thánh.

Tôi Phải Làm Gì Để Được Cứu?

"Tôi phải làm gì để được cứu?" Đó là câu hỏi quan trọng nhất trong tất cả các câu hỏi. Đó là một câu hỏi mà có quan hệ mật thiết cả bây giờ, và cho đến đời đời. Một triệu năm sau khi bạn qua đời, câu trả lời cho câu hỏi này vẫn còn quan trọng. Nhưng bạn biết đó, cũng quan trọng như câu hỏi này, thì những câu trả lời sai được đưa ra với mức độ hằng ngày. Bạn có thể hỏi năm người khác nhau câu hỏi này và bạn có thể nhận được năm đáp án khác nhau.