Đức Chúa Jêsus Christ Và Kinh Thánh - Bài 1

“Miễn sao tôi còn tin vào Đức Chúa Jêsus, thì liệu có còn quan trọng về việc tôi tin gì về Kinh Thánh không?” Tuy nhiên, câu hỏi thực sự ở đây là: Nó có quan trọng với Đức Chúa Jêsus không? Đức Chúa Jêsus có thờ ơ với bản chất của Kinh Thánh không? Hay phải chăng điều này là điểm trọng tâm và cốt yếu trong lời dạy của Ngài?