Phép Báp-têm

Vài người nói rằng, "Phép báp-têm là một trong những đề tài đơn giản nhất trong Kinh Thánh," nhưng lại là một trong những đề tài gây tranh cãi nhất trong thế giới tôn giáo. Giờ thì tình hình là thế này, đó là mục đích của chúng ta trong bài học này là để làm một cuộc nghiên cứu rất đơn giản và cơ bản để thấy được những gì mà Kinh Thánh phải nói về đề tài phép báp-têm.

Sự Sống Lại Của Đức Chúa Jêsus Và Những Ẩn Ý Của Nó - Bài 7

Câu trả lời được tìm thấy trong sự kiện mà Đức Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết. Bằng việc sử dụng các phương pháp phổ biến khác của việc nghiên cứu lịch sử, chúng ta có thể chứng minh được sự kiện đó. Sự sống lại lần lượt chứng minh được thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus và vì vậy cho cả tính chân thật về các lời tuyên bố của Ngài. Dù cho sự quan tâm chính của chúng ta là ở trong lời khẳng định rằng Đức Chúa Jêsus đã sống dậy từ kẻ chết. Liên quan đến lời tuyên bố này, chúng ta hỏi hai câu hỏi: (1) Điều gì chứng minh cho sự sống lại? (2) Sự sống lại chứng minh điều gì?

Tính Chất Không Sai Lầm Của Kinh Thánh - Bài 4

Một trong những vấn đề cốt yếu và được tranh cãi nhiều nhất mà Hội Thánh ngày nay đang đối diện là bản chất của Kinh Thánh. Trọng tâm của cuộc bàn luận là câu hỏi về tính chất không sai lầm. Có phải mọi điều mà Kinh Thánh tuyên bố là không sai lầm? Qua việc xem xét những gì mà chúng ta nhìn thấy cho đến giờ trong bài học này, thì câu trả lời phải là “đúng”. Đây là quan điểm duy nhất phù hợp với lời dạy của Kinh Thánh và sự cam kết của môn đồ Đấng Christ.

Các Lý Do Để Tin Vào Kinh Thánh - Bài 6

Tại sao chúng ta tin vào điều gì đó chỉ bởi vì nó được dạy bởi Kinh Thánh? Chúng ta có thể nói rằng chúng ta tin nó bởi vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và vì vậy, nó là lẽ thật và không thể sai lầm được. Nhưng tại sao chúng ta tin nó là lời của Đức Chúa Trời? Nó tuyên bố nó là lời của Đức Chúa Trời, và vì vậy nó là lẽ thật và không thể sai lầm được; nhưng bất cứ tác phẩm hay bất cứ người nào cũng có thể tuyên bố như vậy. Chỉ tuyên bố thôi thì không khiến nó thành lẽ thật được. Phải có những lý do để chấp nhận lời tuyên bố này.

Sự Hà Hơi Của Kinh Thánh - Bài 3

Kết quả của sự hà hơi là gì? Kinh Thánh được hà hơi là dạng sách gì? Nó là Lời của chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nắm quyền kiểm soát hoàn toàn của quá trình hình thành nó; những gì được viết xuống là những gì mà Ngài muốn được viết xuống; vậy hoàn toàn thích hợp để gọi nó là Lời của Đức Chúa Trời.

Các Sự Phản Đối Về Tính Không Thể Sai Lầm Được - Bài 5

Kinh Thánh là không thể sai lầm được, theo như chính lời dạy dỗ của nó. Đây là niềm tin của những người tin theo Kinh Thánh, suy nghĩ rất sâu sắc. Nhiều người sẽ muốn chấp nhận nó, nhưng lại thấy chính mình họ bị bối rối bởi những sự phản đối mà thường xuyên nảy sinh để chống lại nó. Trong chương này, chúng ta sẽ cố gắng trả lời một vài sự phản đối phổ biến nhất. Mục đích của chúng ta là phải trình bày được sự tin chắc của chúng ta vào Kinh Thánh là không sai lầm.

Mục Đích Của Kinh Thánh - Bài 2

Tại sao ngay từ đầu lại có một thứ như Kinh Thánh? Tại sao nó lại ở đây? Mục đích của nó là gì? Để trả lời những thắc mắc này chúng ta phải đối mặt với một vài hoặc thậm chí là các câu hỏi cơ bản hơn: tại sao lại có một thứ như là vũ trụ, bao gồm cả trái đất? Tại sao chính loài người lại tồn tại? Tại sao chúng ta ở đây? Mục đích của chúng ta là gì?